Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
18-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 25, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, 87, eerste lid, en 125, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunning

Communautaire vergunning

€ 1.280,–

Taxivervoer

€ 1.167,–

Artikel 2

Voor het behandelen van een aanvraag om wijziging van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Wijzigen Vergunning

Communautaire vergunning

€ 423,–

Taxivervoer

€ 743,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 108,–

Artikel 3

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van documenten die samenhangen met de eis van vakbekwaamheid, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

Erkenning van EU-beroepskwalificaties taxivervoer

€ 344,–

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

€ 344,–

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

€ 354,–

Artikel 4

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening of wijziging van documenten ten behoeve van het verrichten van internationaal vervoer per bus en auto als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 1.280,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.697,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 848,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad, van 21 oktober 2009 of van de gegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 226,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 64,–

Vergunning pendelvervoer

€ 848,–

Reisbladen

€ 60,–

Transitovergunning

€ 1.059,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 108,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 119,–

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

€ 0,–

Artikel 5

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 17 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunningbewijs

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Taxivervoer

€ 48,–

Artikel 6

[Vervallen]

Artikel 7

  • 1. Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een chauffeurskaart, een keuringskaart en een ondernemerskaart als bedoeld in artikel 1, onderdelen i, j en k van het Besluit personenvervoer 2000 alsmede voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vervangende kaart als bedoeld in artikel 83, vierde lid, van dat besluit, is een vergoeding verschuldigd van € 115,–.

  • 2. Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een chauffeurskaart in combinatie met een lwt-kaart als bedoeld in de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten is een vergoeding verschuldigd van € 168,–.

Artikel 8

In afwijking van artikel 1 is voor de behandeling van de aanvraag om verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen VII van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535), en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, dan wel artikel 112, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000:

  • a. geen vergoeding verschuldigd, dan wel,

  • b. indien uit die aanvraag blijkt dat tegelijkertijd om een wijziging als bedoeld in artikel 2 wordt verzocht, een vergoeding verschuldigd als bedoeld in dat artikel.

Artikel 9

[Vervallen]

Artikel 10

[Vervallen]

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos