Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014; Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK; Wegenverkeerswet 1994; Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); Regeling aanpassing voertuigen; Regeling erkenning exportdienstverlening; Regeling erkenning tenaamstelling; Regeling erkenning bedrijfsvoorraad; Kentekenreglement; Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten; Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen; Reglement kentekenregistratie; Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
3-2-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014
Gelet op artikel 15, eerste lid van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, artikel 16, eerste lid en artikel 66t Regeling aanpassing voertuigen, artikel 5, zesde lid van de Regeling exportdienstverlening, artikel 3, derde lid van de Regeling tenaamstelling, artikel 9, zesde lid van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad, artikel 10a van de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten, artikel 6, derde lid van de Regeling handelaarskentekens en -kentekenplaten, en artikel 7 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Vanaf de buitenkant van iedere vestiging van een bedrijf waarvoor een erkenning of bevoegdheid is verleend dan wel een handelaarskenteken is opgegeven is een schild zichtbaar volgens het in bijlage I van dit besluit opgenomen model.

  • 2. Door middel van het in bijlage II van dit besluit opgenomen model sticker is vanaf de buitenkant duidelijk zichtbaar waarvoor een erkenning geldt en welke bevoegdheden is of zijn afgegeven, dan wel dat er handelaarskentekens zijn opgegeven.

  • 3. In afwijking van het eerste lid wordt, indien uitsluitend een erkenning als erkende fotograaf is verleend aan de buitenzijde van elke locatie waarvoor een erkenning is verleend enkel een sticker zichtbaar volgens het in bijlage II van dit besluit opgenomen model.

Artikel 2

Gebruik door erkenninghouders dan wel degenen aan wie een handelaarskenteken is opgegeven van een illustratie van de in artikel 1 genoemde model schild en modellen stickers is uitsluitend voor bedrijfsmatige reclame uitingen toegestaan indien de in artikel 1 genoemde modellen via elektronische wijze van de RDW worden verkregen en deze illustraties niet op de ware grootte van de modellen worden gebruikt.

Artikel 3

Het in artikel 1, eerste lid en derde lid, genoemde model schild moet binnen 10 werkdagen worden ingeleverd bij de RDW indien de erkenninghouder niet meer in het bezit is van enige erkenning, dan wel geen aan hem geen geldig handelaarskenteken meer is opgegeven.

Artikel 4

De in artikel 1, tweede lid en vierde lid, genoemde modellen stickers moeten worden verwijderd indien:

  • a. de erkenning dan wel bevoegdheid op eigen verzoek wordt ingetrokken, en

  • b. de erkenning dan wel bevoegdheid als sanctie wordt ingetrokken.

Artikel 5

De Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer, Stcrt. 2005, 125 wordt ingetrokken.

Artikel 6

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds afgegeven schilden en stickers die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 5 genoemde regeling, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 8

De regeling word aangehaald als: Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Algemeen Directeur,

J.G. Hakkenberg.

Bijlage I. – Model schild RDW erkend

Kleuren: wit/oranje/zwart

Formaat: 328 mm breed – 186 mm hoof

253070.png

Bijlage II. – Model stickers

Kleuren: wit/oranje/zwart

Formaat: 200 mm breed – 67 mm hoog

253071.png
262039.png