Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling periodieke controle taxameters
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling periodieke controle taxameters; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
30-12-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels inzake de periodieke controle van taxameters (Regeling periodieke controle taxameters)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 127, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Een ingebouwde taxameter wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd.

  • 2. De controle bedoeld in het eerste lid houdt in een onderzoek als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling periodieke controle taxameters.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs