Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-7-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 bedraagt over een periode van een jaar:

  • a. een niet gemaximeerd bedrag per vrijwilligersorganisatie, en

  • b. € 1.500,– per vrijwilliger.

Artikel 2

[Wijzigt deze regeling.]

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos