Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-1-2001
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder concessieverlener: bevoegde instantie genoemd in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 2

De gegevens, bedoeld in artikel 40, tweede lid, betreffen:

 • a. de gevolgde aanbestedingsprocedure;

 • b. de motivering van de keuze voor de in onderdeel a genoemde aanbestedingsprocedure;

 • c. een omschrijving van het openbaar vervoer en het gebied waarvoor de concessie is verleend;

 • d. een omschrijving van de voorschriften die aan de verleende concessie zijn verbonden;

 • e. de datum van verlening van de concessie;

 • f. de criteria voor de verlening van de concessie;

 • g. het aantal gegadigden voor de te verlenen concessie;

 • h. de naam en adres van de gegadigden voor de te verlenen concessie;

 • i. de geoffreerde reizigersopbrengsten van de geselecteerde offerte;

 • j. de van de concessieverlener gevraagde bijdrage van de geselecteerde offerte;

 • k. de waarde van de onder i en j genoemde financiĆ«le gegevens van de geselecteerde offerte in vergelijking tot de overige ingediende offertes;

 • l. de waarde en het gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanbesteding kan worden gegeven;

 • m. overige informatie ten aanzien van de aanbesteding waarvan de concessieverlener weet of dient te weten dat deze voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de minister van belang kan zijn.

Artikel 3

De concessieverlener verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 2, binnen drie maanden na de verlening van de concessie.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari 2001.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos