Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling landelijk werkende OV-chipkaart
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling landelijk werkende OV-chipkaart; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2018, nr. IENW/BSK-2018/240871, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de eigenschappen van de landelijk werkende OV-chipkaart (Regeling landelijk werkende OV-chipkaart)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 35a, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

BESLUIT:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 47, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000, is een OV-chipkaart, als bedoeld in artikel 35a, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000, een geldig elektronisch vervoerbewijs als de OV-chipkaart is voorzien van een chip die contactloos kan communiceren met apparatuur die gecertificeerd is door Trans Link Systems B.V., gevestigd te Amersfoort, KVK 30177126, dan wel de rechtsgeldige opvolger daarvan, en uitgegeven wordt door Trans Link Systems B.V., dan wel de rechtsgeldige opvolger daarvan.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landelijk werkende OV-chipkaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer