Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi; Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs); Wet personenvervoer 2000; Arbeidstijdenwet; Wegenverkeerswet 1994; Besluit personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
21-8-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/162233, houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel IV, eerste lid, van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs, artikel 22, eerste en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 83, achtste lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

De periode, bedoeld in artikel IV, eerste lid, van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs, eindigt met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 2

[Wijzigt Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi]

Artikel 3

[Wijzigt Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld