Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling controledocumenten taxivervoer
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling controledocumenten taxivervoer; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
24-8-2005
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vaststelling internationaal taxivervoer

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 149, onderdeel c, van het Besluit personenvervoer (Stb. 1987, 506);

Besluit:

Artikel 1

Als controledocument dat in de auto aanwezig moet zijn voor het verrichten van internationaal taxivervoer als bedoeld in artikel 117, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer 2000, wordt vastgesteld het controledocument dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

Ten behoeve van het toezicht op de naleving op artikel 75, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000, zijn in de auto waarmee een beperkte taxidienst als bedoeld in de Regeling taxibestuurders 2005 wordt uitgevoerd, documenten aanwezig waarmee wordt aangetoond dat met die auto vervoer als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Regeling taxibestuurders 2005 wordt verricht.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controledocumenten taxivervoer.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

Deze regeling wordt met de bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 1987
De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Bijlage Controledocument, als bedoeld in artikel 149, sub c, van het Besluit personenvervoer

 • A) Naam vervoerder:

  Adres:

  Vestigingsplaats:

 • B) Naam bestuurder:

 • C) Kenteken te bezigen motorrijtuigen:

 • D) Plaats van vertrek:

  Tijdstip:

 • E) Instapplaats reiziger(s):

  Tijdstip instappen:

 • F) Uitstapplaats reiziger(s):

  Tijdstip uitstappen:

Aldus naar waarheid ingevuld.

......................, de ......................

(handtekening vervoerder)

Dit document dient vóór het vertrek van elke rit te worden ingevuld. De gegevens onder E en F dienen te worden ingevuld op het moment dat de reizigers instappen respectievelijk uitstappen. Voorts dient dit document in het te bezigen motorrijtuig aanwezig te zijn en op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren ter inzage worden gegeven.