Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanpassingsbesluit Algemene douanewet; Aanpassingswet Algemene douanewet; Wet op de economische delicten; Wet op de omzetbelasting 1968; Prijzennoodwet; Wet op de accijns; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Drank- en Horecawet; Spoorwegwet
Geldend vanaf
27-9-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 5 juli 2008, houdende regels ter aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de invoering van de Algemene douanewet (Aanpassingsbesluit Algemene douanewet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2008, nr. DV2007/958M, gedaan mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel XLVI van de Aanpassingswet Algemene douanewet, artikel 37, eerste lid, van de Wet op de economische delicten, de artikelen 8, vijfde lid, en 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 16, eerste en tweede lid, van de Prijzennoodwet, de artikelen 2, derde lid, 3, derde lid, en 85, eerste lid, van de Wet op de accijns, de artikelen 5, derde lid, 14, tweede lid, 33, eerste lid, en 37 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, artikel 3.54, twaalfde lid, Wet IB 2001, artikel 14, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet en artikel 31 van de Spoorwegwet;
De Raad van State gehoord 10 april 2008, nr. W06.08.005/III;
Gezien het nader rapport van de staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2008, nr. DV 2008/329U, uitgebracht mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit ex artikel 37 van de Wet op de economische delicten.]

Artikel II

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]

Artikel III

[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.]

Artikel IV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit accijns.]

Artikel V

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel VI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel VII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999.]

Artikel IX

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]

Artikel X

[Wijzigt het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen.]

Artikel XI

[Wijzigt het Besluit vrijstelling energiebelasting op elektriciteit bij convenanten.]

Artikel XII

  • 1. Gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit wordt voor de toepassing van artikel 4 van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 een onherroepelijke veroordeling tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht wegens dan wel mede wegens overtreding van bepalingen van de Douanewet, voor zover het alcoholhoudende dranken betreft, aangemerkt als een onherroepelijke veroordeling wegens dan wel mede wegens overtreding van bepalingen van de Algemene douanewet.

  • 2. Gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit wordt voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen een onherroepelijke veroordeling, al dan niet met toepassing van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht, wegens het herhaaldelijk of ernstig overtreden van de artikelen 9, vierde lid, 11, eerste lid, 14, tweede lid, 17, tweede lid, 32, 44, eerste en tweede lid, 45 tot en met 47, 48, eerste, tweede en derde lid, 50 of 51 van de Douanewet, aangemerkt als een onherroepelijke veroordeling wegens het herhaaldelijk of ernstig overtreden van de artikelen 1:11, 1:23, 1:27, 1:28, 1:32, tweede lid, 10:1, eerste en tweede lid, 10:2, 10:4, 10:5, eerste, tweede en derde lid, of 10:9 van de Algemene douanewet.

Artikel XIII

  • 1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Algemene douanewet in werking treedt.

  • 3. In afwijking van het eerste lid werkt artikel IX, onder 2, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XIV

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Algemene douanewet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk