Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Invoeringsbesluit ambulancezorg
Type
AMvB
Wetsfamilie
Invoeringsbesluit ambulancezorg; Zorgverzekeringswet; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet personenvervoer 2000; Wet veiligheidsregio’s; Wet toelating zorginstellingen; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wegenverkeerswet 1994
Geldend vanaf
1-1-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 5 september 2012, houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur vanwege de Tijdelijke wet ambulancezorg (Invoeringsbesluit ambulancezorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2012, kenmerk DWJZ-3122826;
Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 17, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 15, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 71, tweede lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en op artikel 13 van de Wegenverkeerswet 1994;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012, nummer W13.12.0252/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, kenmerk DWJZ-3126189;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.]

Artikel V

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WTZi.]

Artikel VI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel VII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.]

Artikel IX

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet ambulancezorg in werking treedt.

Artikel X

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit ambulancezorg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 september 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers