Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns; Wet inkomstenbelasting 2001; Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de dividendbelasting 1965; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Registratiewet 1970; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet belastingen op milieugrondslag; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen; Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken; Wet waardering onroerende zaken; Belastingwet BES; Ziektewet; Werkloosheidswet; Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet; Ambtenarenreglement Staten-Generaal; Belastingplan 2011; Kaderwet subsidies I en M
Geldend vanaf
1-4-2012
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling