Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Titel regeling
Regeling beleidsindicatoren gemeenten
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling beleidsindicatoren gemeenten; Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Provinciewet; Gemeentewet
Geldend vanaf
29-12-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, onderdeel a, en 25, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

Gemeenten hanteren voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording de beleidsindicatoren, die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op: gegevens niet beschikbaar.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 5 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door provinciale staten en de raad alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten (Stb. 101) in werking treedt.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsindicatoren gemeenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

 

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

7.

[Vervallen]

     

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

12.

[Vervallen]

     

13.

[Vervallen]

     

14.

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

15.

[Vervallen]

     

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19.

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Ingrado

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

21.

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

25.

[Vervallen]

     

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

34.

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO