Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Titel regeling
Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010; Gemeentewet; Provinciewet; Waterschapswet; Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Geldend vanaf
12-1-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 28 december 2010 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Waterschapsbesluit en het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES in verband met het van toepassing worden van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers op commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschapsbesturen, de gevolgen van de Fiscale vereenvoudigingswet en enkele andere wijzigingen (Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2010, 2010-0000708842, CZW/WVOB;
Gelet op de artikelen 44, eerste, tweede en achtste lid, 66, eerste, tweede en zevende lid, 73, 95, vierde lid, en 96, derde lid, van de Gemeentewet, de artikelen 43, eerste, tweede en negende lid, 65, eerste, tweede en achtste lid, 72, 93, vierde lid, en 94, derde lid, van de Provinciewet en de artikelen 32a, eerste lid, 44, eerste en achtste lid, 48, zevende lid, 49, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 193, eerste, tweede en achtste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
De Raad van State gehoord (advies van 3 december 2010, nr. W04.10.0516/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2010, nr. 2010-0000770789;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning.]

Artikel II

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters.]

Artikel III

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.]

Artikel IV

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders.]

Artikel V

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.]

Artikel VI

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.]

Artikel VII

[Wijzigt het Waterschapsbesluit.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES.]

Artikel IX

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het het Waterschapsbesluit en het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES.]

Artikel X

Artikel XI

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 december 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner