Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020; Burgerlijk Wetboek Boek 3
Geldend vanaf
4-7-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20132220, houdende verlening van volmacht en machtiging aan de manager van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk inzake juridische procedures betreffende personeelsaangelegenheden (Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • minister: de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  • manager: de manager van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht (Expertisecentrum Organisatie en Personeel en diens rechtsopvolgers) van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie.

Artikel 2

  • 1. Aan de manager wordt ten aanzien van P&O-aangelegenheden ten aanzien van onder de minister ressorterende medewerkers volmacht en machtiging verleend voor het aanhangig maken en behandelen van juridische procedures, waaronder het (doen) uitbrengen en ondertekenen van dagvaardingen van verzoekschriften, verweerschriften, conclusies, aktes als ook bezwaarschriften en (hoger) beroepschriften, alsmede het vertegenwoordigen van de minister ter zitting.

  • 2. De manager kan voor de in het eerste lid genoemde aangelegenheden schriftelijk of mondeling volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

  • 3. Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake P&O-aangelegenheden niet onder hem ressorterende medewerkers als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Staat der Nederlanden, namens deze

de Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Het Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 2 april 2012, nr. WJZ/12041685, tot machtiging van de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

E.D. Wiebes