Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Comptabiliteitswet 2016; Burgerlijk Wetboek Boek 3
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2017, kenmerk 2017-230670, houdende volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 4.19 van de Comptabiliteitswet 2016 en 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
Gezien de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 oktober 2017;

BESLUIT:

Artikel 1. Volmacht

Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt volmacht verleend om namens de Minister van Financiën:

  • a. bodemmaterialen, zoals zand, grind en schelpen, afkomstig uit de onroerende zaken van de Staat, te vervreemden;

  • b. privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit het zijn van eigenaar te verrichten bij het bevorderen van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen en de afwikkeling van nalatenschappen waarvoor de Staat als erfgenaam is benoemd, als daarmee (ook) roerende zaken of geldwaarden gemoeid zijn; en

  • c. alle privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, die voortvloeien uit de positie van de Staat als eigenaar van scheepswrakken en ladingen van de voormalige Verenigde Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie en Admiraliteit.

Artikel 2. Machtiging

Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt machtiging verleend om namens de Minister van Financiën alle feitelijke handelingen te verrichten die samenhangen met het eventuele gebruik van de volmacht als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3. Doorverlening volmacht en machtiging

  • 1. De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd tot het doorverlenen van volmacht en machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2. De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is bevoegd om bij het doorverlenen van volmacht en machtiging, tevens de bevoegdheid toe te kennen tot het doorverlenen van volmacht en machtiging aan rechtstreeks onder de gevolmachtigde en/of gemachtigde ressorterende functionarissen.

  • 3. De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet van een besluit als bedoeld in het eerste lid mededeling aan de Minister van Financiën.

Artikel 4. Ondertekening

Ondertekening van documenten waarmee een bevoegdheid op grond van dit besluit wordt uitgeoefend, vindt plaats op de volgende wijze:

Namens de Staat der Nederlanden,

De Minister van Financiën,

Namens deze,

(handtekening, naam en functie van de gevolmachtigde).

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra