Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa; Algemene wet bestuursrecht; Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021; Burgerlijk Wetboek Boek 3; Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst; Grondwet
Geldend vanaf
24-11-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 11 november 2021, houdende de verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directeur-bestuurder en de functionarissen van de Nederlandse Emissieautoriteit (Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa)

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Awb, artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging NEa 2021 en het Bestuursreglement NEa 2021;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de afdelingshoofden: de afdelingshoofden van de Nederlandse Emissieautoriteit;

 • b. het bestuur: het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit;

 • c. de directeur-bestuurder: de directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit;

 • d. de P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • e. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

 • 1. Aan de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met uitzondering van de P&O-aangelegenheden, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 niet te boven gaat.

 • 2. Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

 • 3. Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, machtiging verleend voor het voeren van beroep en hoger beroep, waaronder begrepen het instellen van beroep en hoger beroep en het voeren van voorlopige voorziening procedures. Tevens zijn zij bevoegd om voor de behandeling van een geschil één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 3

Aan de directeur-bestuurder wordt mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op het werkterrein van de Nederlandse Emissieautoriteit, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit.

Artikel 4

Aan het bestuur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling:

 • 1°. ten aanzien waarvan het bestuur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat ze door hem zullen worden behandeld, of

 • 2°. die door een afdelingshoofd of de directeur-bestuurder aan het bestuur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij ze naar het oordeel van het bestuur door een ander afdelingshoofd of door de directeur-bestuurder moeten worden behandeld.

§ 3. Vervanging

Artikel 5

 • 1. De uit dit besluit voor de afdelingshoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van hun afwezigheid over op de overige afdelingshoofden.

 • 2. De uit dit besluit voor de directeur-bestuurder voortvloeiende bevoegdheden gaan in zijn afwezigheid over op een door hem aan te wijzen afdelingshoofd.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Het Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 september 2021.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 2021
Namens het bestuur,