Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020; Algemene wet bestuursrecht; Comptabiliteitswet 2016; Organisatiebesluit BZK 2018; Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst; Grondwet; Mandaatbesluit BZK 2018; Mandaatregeling Defensievastgoed; Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018; Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Burgerlijk Wetboek Boek 3; Mandaatbesluit BZK 2016; Comptabiliteitswet 2001; Mandaatbesluit BZK 2020; Organisatiebesluit BZK 2020
Geldend vanaf
4-3-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, in overeenstemming met de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de Comptabiliteitswet 2016;
Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2018 en het Mandaatbesluit BZK 2018;
Gelet op de Mandaatregeling Defensievastgoed;
Gelet op het Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. functionaris: een ambtenaar werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf;

  • b. directeur: rechtstreeks onder de directeur-generaal ressorterende leidinggevende van de directies Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement, Transacties & Projecten, Vastgoedbeheer en Financiën & Bestuursadvisering;

  • c. afdelingshoofd: rechtstreeks onder een directeur ressorterende leidinggevende en de rechtstreeks onder de directeur-generaal ressorterende leidinggevende van het bureau directeur-generaal en van het Atelier Rijksbouwmeester;

  • d. sectiehoofd: rechtstreeks onder een afdelingshoofd ressorterende leidinggevende;

  • e. clusterhoofd: rechtstreeks onder een sectiehoofd ressorterende leidinggevende;

  • f. plaatsvervangend directeur, plaatsvervangend afdelingshoofd, plaatsvervangend sectiehoofd, plaatsvervangend clusterhoofd: rechtstreeks onder de te vervangen leidinggevende ressorterende functionaris die door de directeur als zodanig is aangewezen;

  • g. projectleider: functionaris die door een directeur is aangewezen voor de uitvoering van een project bij het Rijksvastgoedbedrijf;

  • h. werkterrein: de taken binnen het eigen organisatieonderdeel, overeenkomstig de vigerende capaciteitsplannen;

  • i. ingebruikgeving: het verschaffen van het genot van een zaak aan een derde, niet zijnde de rijksoverheid, door middel van het aangaan van een overeenkomst van bruikleen, huur, pacht, erfpacht, recht van opstal of enig ander gebruiksrecht;

  • j. mandaat: de bevoegdheid om namens een bewindspersoon besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen.

 • 2. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht om namens een bewindspersoon voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om namens een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Ondermandaat leidinggevenden

 • 1. Aan de directeuren, afdelingshoofden, sectiehoofden en clusterhoofden wordt ondermandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein en met inachtneming van artikel 7 en 8.

 • 2. Afdelingshoofden, sectiehoofden en clusterhoofden zijn niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

 • 3. Het ondermandaat van afdelingshoofden, sectiehoofden en clusterhoofden is niet van toepassing op de inhuur van extern personeel.

 • 4. Het ondermandaat van directeuren, afdelingshoofden, sectiehoofden en clusterhoofden met betrekking tot het nemen van personele besluiten is beperkt tot de in de bijlage vermelde aangelegenheden.

 • 5. Het ondermandaat van extern ingehuurde directeuren, afdelingshoofden, sectiehoofden en clusterhoofden heeft geen betrekking op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 3. Ondermandaat plaatsvervangers

 • 1. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur, het afdelingshoofd, het sectiehoofd of het clusterhoofd wordt ondermandaat verleend aan de plaatsvervangend directeur, het plaatsvervangend afdelingshoofd, het plaatsvervangend sectiehoofd of het plaatsvervangend clusterhoofd.

 • 2. De aanwijzing van een plaatsvervangend directeur, plaatsvervangend afdelingshoofd, plaatsvervangend sectiehoofd en plaatsvervangend clusterhoofd geschiedt door de directeur, in overeenstemming met de directeur-generaal.

 • 3. Het ondermandaat van extern ingehuurde plaatsvervangend directeuren, plaatsvervangend afdelingshoofden, plaatsvervangend sectiehoofden en plaatsvervangend clusterhoofden heeft geen betrekking op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 4. Ondermandaat projectleiders

 • 1. Aan projectleiders wordt ondermandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van deze functionarissen en met inachtneming van artikel 7 en 8.

 • 2. Projectleiders zijn niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

 • 3. Het ondermandaat van projectleiders is niet van toepassing op de inhuur van extern personeel.

 • 4. De aanwijzing van een projectleider geschiedt door de directeur, in overeenstemming met de directeur-generaal.

Artikel 5. Ondermandaat hoofd Juridisch Advies

Uitsluitend het hoofd Juridisch Advies is bevoegd opdracht te verlenen aan een (lands-)advocaat.

Artikel 6. Volmacht notariaat

 • 1. De directeuren, de afdelingshoofden en de sectiehoofden zijn bevoegd volmacht te verlenen aan medewerkers van notariskantoren voor het passeren van notariële akten ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het eigen werkterrein en voor zover het gaat om het zakenrechtelijk bevestigen van reeds aangegane verplichtingen.

 • 2. De volmacht wordt verleend bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met de hiërarchisch naasthogere functionaris.

Artikel 7. Financiële begrenzing ondermandaat

 • 1. Het ondermandaat voor (meerjarige) verplichtingen die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben is voor de onderstaande functionarissen per verplichting beperkt tot de volgende grensbedragen in euro’s en exclusief btw:

  Directeur

  10.000.000

  Afdelingshoofd

  5.000.000

  Sectiehoofd

  1.500.000

  Clusterhoofd

  50.000

 • 2. Het ondermandaat voor (meerjarige) verplichtingen die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben is voor de onderstaande functionarissen per verplichting beperkt tot de volgende grensbedragen in euro’s en exclusief btw:

  Projectleiders met A-status

  5.000.000

  Projectleiders met B-status

  1.500.000

  Projectleiders met C-status

  50.000

  Projectleiders met D-status

  5.000

 • 3. De bovengenoemde grensbedragen zijn niet van toepassing op verplichtingen ten aanzien van:

  • a. verkoop;

  • b. ingebruikgeving;

  • c. het uitbrengen van offertes aan klanten binnen de Staat en het afsluiten van verhuurovereenkomsten binnen de Staat;

  • d. het bij de notaris zakenrechtelijk bevestigen van een reeds aangegane verplichting;

  • e. het verrichten van betalingen door kasbeheerders;

  • f. de volgende rechtshandelingen en bijbehorende acties in Tenderned:

   • i. het ondertekenen en publiceren van de uitnodigingsbrief om in te schrijven op een aanbesteding;

   • ii. het publiceren van de aanbestedingsstukken;

   • iii het publiceren van nota’s van inlichtingen.

Artikel 8. Instructies

 • 1. De directeur-generaal kan instructies geven ter zake van de uitoefening van alle bevoegdheden die verleend zijn in of op grond van dit besluit.

 • 2. De directeuren kunnen, met inachtneming van de ingevolge lid 1 gegeven instructies, binnen hun organisatieonderdeel instructies geven ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden die verleend zijn op grond van dit besluit.

 • 3. De in of op grond van dit besluit gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de gegeven instructies.

Artikel 9. Het register

Er is een mandaatregister Rijksvastgoedbedrijf. Het register bevat namen en functies van al degenen aan wie ondermandaat is verleend. Dit register is openbaar.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018 wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020.

’s-Gravenhage, 21 februari 2020

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

Bijlage bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020

nr.

personele aangelegenheid

regelgeving

dg RVB

directeur

afdelings-hoofd

sectie-hoofd

cluster-hoofd

 

Organisatie en formatie

           

1

Het vaststellen van de functie(her)waardering, m.u.v. de topformatie

 

x

       
 

Aanstelling en ontslag

           

2

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk)

CAO Rijk § 2.1/2.2

x

       

3

Het wijzigen en/of voortzetten van de arbeidsovereenkomst

CAO Rijk § 2.1

x

x

x

x

 

4

Het wijzigen van de arbeidsduur (meer/minder werken), mits passend binnen formatie

CAO Rijk § 3.1

x

x

x

x

x

5

Het bevorderen naar een hogere schaal/ andere functie, mits passend binnen formatie

 

x

x

x

x

x

6

Het instemmen met een andere functie op aanvraag ((o)verplaatsen)

 

x

x

x

x

x

7

Het opdragen van een andere betrekking op grond van organisatiebelang

 

x

x

     

8

Het beeindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever

CAO Rijk § 2.2

x

       

9

Het tijdelijk opdragen van andere werkzaamheden

 

x

x

x

   

10

Het aanwijzen als VWNW-kandidaat

CAO Rijk § 14.1

x

       

11

Beslissen tot standplaatswijziging

 

x

x

x

   

12

Vaststellingsovereenkomst

 

x

       

13

Overeenkomen van detachering / interim-- functievervulling

 

x

x

x

   
 

Disciplinaire en ordemaatregelen

           

14

Het ontzeggen van de toegang tot de organisatie

CAO Rijk § 15

x

x

     

15

Het opleggen van een schorsing

CAO Rijk § 15

x

x

     

16

Het opleggen van een disciplinaire straf (berisping)

CAO Rijk § 15

x

x

x

   

17

Het opleggen van een disciplinaire straf (vermindering IKB-uren en boete)

CAO Rijk § 15

x

x

     

18

Het opleggen van een disciplinaire straf (overige straffen)

CAO Rijk § 15

x

       
 

Bezoldiging

           

19

Het vaststellen van het salaris, m.u.v. MD-functies

CAO Rijk § 6.1

x

x

x

x

x

20

Het toekennen/onthouden van een periodiek i.h.k.v. functioneren (gekoppeld aan beoordeling)

CAO Rijk § 6.2

x

x

     

21

Het toekennen van een eenmalige of periodieke toeslag (bijv. bijzondere beloning)

CAO Rijk § 7.9

x

x

     

22

Het toekennen van een waarnemingstoelage

CAO Rijk § 7.8

x

x

x

x

 

23

Het toekennen van een schadeloosstelling voor materiële schade ≤ € 2.500

 

x

x

x

x

 

24

Het toekennen van een schadeloosstelling voor materiële schade > € 2.500 of immateriële schade

 

x

       

25

Het vaststellen van een lager salaris (demotie)

CAO Rijk § 12.5

x

x

     

26

Het toekennen van partiële arbeidsparticipatie senioren (PAS)

CAO Rijk § 3.3

x

x

x

x

x

27

Het toekennen van een bindingspremie/arbeidsmarkttoelage

CAO Rijk § 7.9

x

x

     
 

Verlof

           

28

Het toekennen/wijzigen van vakantieverlof

CAO Rijk § 4.1

x

x

x

x

x

29

Het toekennen van verlof tijdens ziekte

CAO Rijk § 4.1

x

x

x

x

x

30

Het verlenen van bijzonder verlof (verhuizing, familieomst., huwelijk, korte duur)

CAO Rijk § 4.3

x

x

x

x

x

31

Het verlenen van buitengewoon verlof i.v.m. bezoek arts, etc.

CAO Rijk § 4.3

x

x

x

x

x

32

Het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur

CAO Rijk § 4.3

x

x

x

   

33

Het verlenen van calamiteiten-, zorg-, ouderschaps- en zwangerschapsverlof

CAO Rijk § 5

x

x

x

x

x

34

Het verlenen van onbetaald verlof

 

x

x

x

   
 

Beoordelen / functioneringsgesprek

           

35

Het opstellen van een beoordeling

CAO Rijk § 12.2

x

x

x

x

x

36

Het optreden als beoordelingsautoriteit

CAO Rijk § 12.2

x*

x*

x*

x*

 

37

Het voeren van een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek

CAO Rijk § 12.1

x

x

x

x

x

38

Het verslag vaststellen van een plannings- en functioneringsgesprek

CAO Rijk § 12.1

x

x

x

x

x

 

Gratificaties ambtsjubileum

           

39

Het toekennen van een jubileumuitkering

CAO Rijk § 6.4

x

x

x

x

x

 

Opleidingen

           

40

Toekennen/afwijzen studiefaciliteiten (binnen vastgesteld opleidingplan) ≤ € 5.000

CAO Rijk § 12.3

x

x

x

x

x

41

Idem > € 5.000 en ≤ € 15.000

CAO Rijk § 12.3

x

x

     

42

Idem > € 15.000

CAO Rijk § 12.3

x

       
 

Ziekte

           

43

Vergoeden medische behandeling ≤ € 2.500

CAO Rijk § 8.7

x

x

x

x

x

44

Vergoeden medische behandeling > € 2.500

CAO Rijk § 8.7

x

x

x

x

 

45

Besluit dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident

CAO Rijk § 8

x

x

     
 

Werktijdregeling

           

46

Vaststellen werktijdregeling (werkrooster)

CAO Rijk § 3.2

x

x

x

x

x

 

BHV

           

47

Het aanwijzen voor BHV

CAO Rijk § 11.4

x

x

     
 

Personele regelingen

           

48

Het toekennen/afkeuren van aanvragen IKB

CAO Rijk § 9.1

x

x

x

x

x

49

Beoordelen arbeidsomstandigheden (ook thuis)

 

x

x

x

x

x

50

Beoordelen nevenwerkzaamheden

art. 5 en 8 AW 2017

x

x

x

x

x

51

Besluiten tot verbod nevenwerkzaamheden

art. 5 en 8 AW 2017

x

x

     
 

Verplaatsingskosten (VKB ’89)

           

52

Het toekennen van de verhuiskostenvergoeding

CAO Rijk §11.5

x

x

x

x

 

53

Het toekennen van de pensionkostenvergoeding

CAO Rijk § 10.2 en 10.3

x

x

x

x

 

54

Het toekennen van de vergoeding reiskosten gezinsbezoek

CAO Rijk §11.5

x

x

x

x

 

55

Het goedkeuren/afkeuren van buitenlandse dienstreizen

CAO Rijk § 10.3

x

x

     

56

Het goedkeuren/afkeuren van reisdeclaraties

CAO Rijk § 10.2 en 10.3

x

x

x

x

x

57

Het toekennen van de hoge tegemoetkoming woon-werkverkeer

CAO Rijk § 10.1

x

x

x

   
 

Overig

           

58

Het toekennen van de vergoeding overwerk

CAO Rijk § 7.10

x

x

x

x

x

59

Het opleggen van consignatie

CAO Rijk § 7.6

x

x

     

60

Het opleggen van de verplichting tot vergoeding van door de dienst geleden schade

art. 7:661 BW

x

x

x

x

x

61

Vrijstelling geven op terugbetaling van de kosten van een opleiding of de bezoldiging van genoten ouderschapsverlof

CAO Rijk § 5 en 12.3

x

x

x

   

62

Toekennen VWNW-voorziening

CAO Rijk § 14.1

x

x

x

x

x

* mits nog een laag leidinggevenden ertussen