Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018; Besluit volmacht en machtiging aan secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Comptabiliteitswet 2016; Burgerlijk Wetboek Boek 3; Algemene wet bestuursrecht; Mandaatbesluit BZK 2016; Comptabiliteitswet 2001; Mandaatbesluit BZK 2018; Mandaatbesluit BZK 2020; Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst; Grondwet
Geldend vanaf
6-6-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op het besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2017, kenmerk 2017-230670, houdende volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.4 van het Mandaatbesluit BZK 2016;

BESLUIT vast te stellen het navolgende volmacht- en machtigingsbesluit:

Artikel 1. Volmacht

Aan de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf wordt volmacht verleend om namens de Minister van Financiën:

  • a. bodemmaterialen, zoals zand, grind en schelpen, afkomstig uit de onroerende zaken van de Staat, te vervreemden;

  • b. privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit het zijn van eigenaar te verrichten bij het bevorderen van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen en de afwikkeling van nalatenschappen waarvoor de Staat als erfgenaam is benoemd, als daarmee (ook) roerende zaken of geldwaarden gemoeid zijn; en

  • c. alle privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, die voortvloeien uit de positie van de Staat als eigenaar van scheepswrakken en ladingen van de voormalige Verenigde Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie en Admiraliteit.

Artikel 2. Machtiging

Aan de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf wordt machtiging verleend om namens de Minister van Financiën alle feitelijke handelingen te verrichten die samenhangen met het eventuele gebruik van de volmacht als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3. Specifieke bepalingen

  • 1. Op de volmacht en machtiging bedoeld in de artikelen 1 en 2 is het mandaatbesluit van BZK van overeenkomstige toepassing.

  • 2. De directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf is bevoegd tot het doorverlenen van de in artikelen 1 en 2 bedoelde volmacht en machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen. Hierop is het mandaatbesluit van het Rijksvastgoedbedrijf van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Ondertekening

Ondertekening van documenten waarmee een bevoegdheid op grond van dit besluit wordt uitgeoefend, vindt plaats op de volgende wijze:

Namens de Staat der Nederlanden,

de Minister van Financiën,

namens deze,

(handtekening, naam en functie)

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,