Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen); Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381, tot wijziging van de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure in verband met de Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 669, vijfde lid, onderdelen a en b, artikel 671a, zevende en achtste lid, en 673a, derde en vierde lid, 673d, eerste en tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel I. Wijziging van de Ontslagregeling

[Wijzigt de Ontslagregeling.]

Artikel II. Wijziging van de Regeling UWV ontslagprocedure

[Wijzigt de Regeling UWV ontslagprocedure.]

Artikel III. Overgangsrecht

Artikel 11, eerste lid, van de Ontslagregeling, zoals dat luidde op 31 december 2015 blijft van toepassing op een verzoek om:

  • a. toestemming voor de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat voor 1 juli 2016 is ingediend indien de peildatum, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Ontslagregeling, gelegen is voor 1 januari 2016;

  • b. ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat op of na 1 juli 2016 is ingediend omdat de toestemming, bedoeld in onderdeel a, is geweigerd.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2015
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher