Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Wijzigingsregeling Ontslagregeling (wijziging voorwaarden voor toepassing overbruggingsregeling transitievergoeding)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Ontslagregeling (wijziging voorwaarden voor toepassing overbruggingsregeling transitievergoeding); Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2018, 2018-0000767274, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met een wijziging van de voorwaarden voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 673d, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Ontslagregeling.]

Artikel II

Artikel 24, tweede lid, van de Ontslagregeling, zoals dat luidde op 31 december 2018, blijft van toepassing indien:

  • a. de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2019 is opgezegd;

  • b. de werknemer voor 1 januari 2019 schriftelijke instemming als bedoeld in artikel 671, eerste lid, aanhef, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gegeven;

  • c. de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming als bedoeld in artikel 671a, eerste of tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en het verzoek om toestemming is gedaan voor 1 januari 2019; of

  • d. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2019 is ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees