Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen); Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
1-7-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-0000141518, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met de afschaffing van de VAR en enkele andere wijzigingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 669, vijfde lid, onderdeel a, en 673d van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Ontslagregeling.]

Artikel II

  • 1. De artikelen 14, vijfde lid, en 15, derde lid, van de Ontslagregeling, zoals deze luidden op 30 juni 2016 blijven van toepassing op een verzoek om:

    • a. toestemming voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat is ingediend voor 1 januari 2017 indien de peildatum, bedoeld in artikel 12, tweede lid, gelegen is voor 1 juli 2016;

    • b. ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat is ingediend omdat de toestemming, bedoeld in onderdeel a, is geweigerd.

  • 2. Indien een verzoek om toestemming voor opzegging of ontbinding is ingediend op of na 1 juli 2016 en de werkgever daarom heeft verzocht, blijft het eerste lid buiten toepassing ten aanzien van artikel 14, vijfde lid, of artikel 15, derde lid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Den Haag, 23 juni 2016
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher