Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Regeling compensatie transitievergoeding
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling compensatie transitievergoeding; Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2019, nr. 2019-0000023811, houdende regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 673e, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze regeling berust op artikel 673e, zevende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1a. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid: verzoek van de werkgever tot verstrekking van de vergoeding, bedoeld in artikel 673e, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • Aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming: verzoek van de werkgever tot verstrekking van de vergoeding, bedoeld in artikel 673e, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 1° of 3°, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • werkgever, werknemer en arbeidsovereenkomst: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Paragraaf 2. Aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid

Artikel 2. Aanvraagtermijn

De aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid wordt afgewezen, indien deze wordt ingediend:

 • a. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of

 • b. meer dan zes maanden na de dag waarop de werkgever de volledige vergoeding aan de werknemer heeft verstrekt.

Artikel 3. Afwijkende aanvraag- en beslistermijnen oude gevallen

 • 1. Indien de volledige vergoeding, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, aan de werknemer verstrekt is voor 1 april 2020, wordt in afwijking van artikel 2, onderdeel b, de aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend voor 1 oktober 2020.

 • 2. Het UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag indien het een aanvraag betreft waarvan het einde van de periode waarvoor het opzegverbod als bedoeld in artikel 670, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geldt, gelegen is voor 1 april 2020.

 • 3. Dit artikel vervalt met ingang van 1 april 2022.

Paragraaf 3. Aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Artikel 4. Aanvraagtermijn

De aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wordt afgewezen, indien deze wordt ingediend:

 • a. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of

 • b. meer dan twaalf maanden na de dag van indiening van het eerste verzoek op basis van artikel 2 van het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dat heeft geleid tot toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, hetzij dat heeft geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter, als bedoeld in artikel 7 van genoemd besluit.

Artikel 5

[Door vernummering vervallen.]

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie transitievergoeding.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees