Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Burgerlijk Wetboek Boek 7; Regeling UWV ontslagprocedure; Wet melding collectief ontslag; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
13-8-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32, lid 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 673d, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagproce-dure, artikel 1, onderdeel c, en artikel 3, eerste lid van de Wet melding collectief ontslag en de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding: een verzoek als bedoeld in artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagprocedure;

  • b. melding collectief ontslag: een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet melding collectief ontslag;

  • c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Wijze van indiening

  • 1. UWV heeft voor de werkgever formulieren vastgesteld voor het indienen van een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding alsmede voor het doen van een melding collectief ontslag. Deze formulieren stelt UWV via haar website uwv.nl en/of werk.nl beschikbaar.

  • 2. Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding en een melding collectief ontslag worden ingediend met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde formulieren.

  • 3. Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding of een melding collectief ontslag wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de voorgeschreven wijze, bedoeld in het tweede lid, is ingediend.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 7 juli 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV