Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Burgerlijk Wetboek Boek 7; Regeling UWV ontslagprocedure; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
1-7-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32, lid 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 7: 671a lid 1 en 7:669, leden 1 en 3, onderdelen a en b van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2, lid 1 van de Regeling UWV Ontslagprocedure en de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. toestemming: toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. verzoek: verzoek als bedoeld in artikel 671a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Wijze indiening verzoek om toestemming

  • 1. Een verzoek om toestemming wordt ingediend met gebruikmaking van de ontslagaanvraagformulieren, welke UWV via haar website uwv.nl beschikbaar stelt.

  • 2. Een verzoek om toestemming wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de wijze, bedoeld in het eerste lid, is ingediend.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 23 juni 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV