Rijksoverheid

Wettenpocket Woningwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
5-3-2021
Downloads
1477
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Woningwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Woningwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB-BES BES Bouwbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2015
Beleidsregel Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 2019  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2016
Beleidsregel Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Beleidsregel Beleidsregel tijdelijk niet handhaven advertentieplicht  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2021
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit Woningbouwimpuls 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit archeologische monumentenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit energieprestatie gebouwen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit locatiegebonden subsidies 2005  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
AMvB Besluit op de huurtoeslag  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit openstelling en vaststelling uitkeringsplafond aanvraagtijdvak Woningbouwimpuls  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2020
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit uitvoering verordening marktmisbruik  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2017
AMvB Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
AMvB Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2009
Ministeriele-regeling Besluit wijziging huurprijzen woonwagens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1994
AMvB Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Circulaire Circulaire Onderhoudsbaggerspecie  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2020
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-1992
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
Ministeriele-regeling Regeling Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2006
Ministeriele-regeling Regeling Woningbouwimpuls 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling archeologische monumentenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling energieprestatie gebouwen  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1992
Ministeriele-regeling Regeling huurtoeslaggrenzen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2008
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-1994
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafonds Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2007
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Circulaire Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-1995
AMvB Uitvoeringsbesluit Wwft 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2020
Beleidsregel Verzamelbesluit Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2021
AMvB Warenwetbesluit liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
Ministeriele-regeling Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (deregulering woonfunctie en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?