Rijksoverheid

Wettenpocket Wet bodembescherming

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-9-2022
Downloads
984
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet bodembescherming. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
AMvB Besluit financiële bepalingen bodemsanering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Besluit gebruik meststoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2005
AMvB Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
AMvB Besluit uniforme saneringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Circulaire Circulaire Onderhoudsbaggerspecie  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Ministeriele-regeling Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2006
AMvB Infiltratiebesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
AMvB Invoeringsbesluit Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Mijnbouwbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Mijnbouwregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling uniforme saneringen  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
AMvB Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Verzamelbesluit Omgevingswet 2022  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële bepalingen bodemsanering (vervaldatum en bevorderen goede uitvoering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Mijnbouwregeling (terugdringing administratieve lasten)  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (afstemming op het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?