Rijksoverheid

Wettenpocket Wet milieubeheer

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-9-2022
Downloads
2655
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet milieubeheer. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Zbo ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Circulaire Aanvulling circulaire schadevergoedingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-1998
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-1999
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2010
Ministeriele-regeling Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2021
Beleidsregel Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2021
Zbo Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2015
Beleidsregel Beleidsregel locatie veldproef gg-gewassen  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2012
Beleidsregel Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2022
Zbo Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2016
Beleidsregel Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2006
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing Stichting Milieukeur als bevoegde instantie betreffende de EU-milieukeur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
AMvB Besluit algemene regels milieu mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit asbestwegen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
AMvB Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit beheer autobanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2009
AMvB Besluit beheer autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit beheer batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Besluit beheer verpakkingen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit beheer winningsafvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
AMvB Besluit brandstoffen luchtverontreiniging  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
AMvB Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2010
AMvB Besluit detergentia milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Besluit elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit emissie van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2022
AMvB Besluit emissiearme huisvesting  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit energie vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
AMvB Besluit externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit externe veiligheid transportroutes  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
AMvB Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2021
AMvB Besluit geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit geluidproduktie sportmotoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2020
AMvB Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
AMvB Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Besluit handel in emissierechten  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2021
AMvB Besluit informatie inzake rampen en crises  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2010
AMvB Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
AMvB Besluit lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2010
AMvB Besluit maatregelen kunststof drankflessen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
AMvB Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2021
AMvB Besluit milieueffectrapportage  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
AMvB Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-1996
AMvB Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2012
AMvB Besluit omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
AMvB Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
AMvB Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2020
AMvB Besluit risico's zware ongevallen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
AMvB Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit toezichthouders NEa  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit tweede verlenging NSL  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies kalenderjaar 2017 en 2018 voor het systeem van verevening van kosten glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 voor het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het kalenderjaar 2016 (uitvoering systeem van verevening kosten voor glastuinbouw)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, jaren 2013 en 2014  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2014
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, kalenderjaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, en van gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, voor 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex. artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2022 tot met 2024  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Projectstimuleringsregeling Interreg V voor 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2011
Ministeriele-regeling Besluit verlenging NSL  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2014
AMvB Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2013
AMvB Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit wijziging huurprijzen woonwagens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1994
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Circulaire Circulaire Onderhoudsbaggerspecie  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire schadevergoedingen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-1997
AMvB Drinkwaterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Drinkwaterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2021
Ministeriele-regeling Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Invoeringsbesluit Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2012
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-1992
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
AMvB POP-besluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Productenbesluit asbest  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
Ministeriele-regeling Productenregeling asbest  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Projectstimuleringsregeling Interreg V  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
KB Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling CO2-heffing industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling Europese afvalstoffenlijst  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2011
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling algemene regels milieu mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2017
Ministeriele-regeling Regeling basisnet  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling beheer autobanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2004
Ministeriele-regeling Regeling beheer batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling beheer verpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
Ministeriele-regeling Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling bevordering schone wegvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling brandstoffen luchtverontreiniging  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling energie vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1992
Ministeriele-regeling Regeling geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling geluidemissie buitenmaterieel  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2006
Ministeriele-regeling Regeling geluidplafondkaart milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling geluidproduktie sportmotoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1996
Ministeriele-regeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor asbest  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling handel in emissierechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling inrichting landelijk gebied  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling intrekking Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2007
Ministeriele-regeling Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2008
Ministeriele-regeling Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2004
Ministeriele-regeling Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling inwerkingtreding richtlijnen gevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-1992
Ministeriele-regeling Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2014
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling monitoring kaderrichtlijn water  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling monomestvergisting 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling niet-reinigbaar straalgrit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling nucleaire drukapparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-1994
Ministeriele-regeling Regeling overige pyrotechnische artikelen  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2017
Ministeriele-regeling Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling risico’s zware ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafond StAB  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2011
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp verwarmingstoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen (uitvoering Verordening (EU) nr. 1257/2013, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2011
Ministeriele-regeling Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling verslaglegging verpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verwijdering PCB’s  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2009  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2002
AMvB Registratiebesluit externe veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2015
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Reken- en meetvoorschrift geluid 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen tweede fase  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Smogregeling 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2005
Ministeriele-regeling Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2008
Ministeriele-regeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2014
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2007
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2011
Ministeriele-regeling Subsidieregeling sanering verkeerslawaai  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2021
Circulaire Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-1995
AMvB Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2018
AMvB Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Verzamelbesluit Omgevingswet 2022  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling plantenresten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling vroegtijdige toepassing rVDM-systeem  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2022
AMvB Warenwetbesluit drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit drukverpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijziging Besluit asbestwegen WMS  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2001
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz. (voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-1991
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder (aanpassingen aan doelmatigheidscriterium)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1993
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
AMvB Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur krachtens enige artikelen van de Wet milieubeheer (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (herziening beoordelingsrichtlijn BRL 6010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (splitsing opleidingseisen toezichthoudend medewerker stralingsbescherming meet- en regeltoepassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid buisleidingen enz. (nieuwe versie softwareprogramma en bijbehorende handleiding risicoberekening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (bepaalde mijnbouwwerken onder werking brengen van Besluit externe veiligheid inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (verkleinen afstanden LPG-tankstations)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 5 en 9)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (systematiek van erkenning, regels verstrekken bewijs vakbekwaamheid en bestuurlijke boetes)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling handel in emissierechten (vierde handelsperiode ETS en toegangsrestricties voor rekeninghouders buiten Nederland)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Technische aanpassing melding handelsregisternummer)  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling uitvoeringsregeling Meststoffenwet (implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?