Rijksoverheid

Wettenpocket Wet milieubeheer

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
5-3-2021
Downloads
2270
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet milieubeheer. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Circulaire Aanvulling circulaire schadevergoedingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-1998
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-1999
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
AMvB Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2010
AMvB Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Zbo Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2015
Beleidsregel Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2015
Beleidsregel Beleidsregel locatie veldproef gg-gewassen  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2012
Beleidsregel Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Zbo Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2016
Beleidsregel Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2006
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Zbo Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2015
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
AMvB Besluit algemene regels milieu mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2017
AMvB Besluit asbestwegen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
AMvB Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Besluit beheer autobanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2009
AMvB Besluit beheer autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit beheer batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Besluit beheer verpakkingen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit beheer winningsafvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit brandstoffen luchtverontreiniging  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2010
AMvB Besluit detergentia milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Besluit emissiearme huisvesting  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit energie vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit externe veiligheid transportroutes  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
AMvB Besluit gedeeltelijke uitbreiding toepassingsgebied hoofdstuk 9 Wet milieubeheer tot de EEZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Pbo Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Besluit geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit geluidproduktie sportmotoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2020
AMvB Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
AMvB Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit goedkeuring tarieven 2017 databank I&R pluimvee  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
AMvB Besluit handel in emissierechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit identificatie en registratie van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2020
AMvB Besluit informatie inzake rampen en crises  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
AMvB Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2010
AMvB Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2019
AMvB Besluit lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Besluit lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2010
AMvB Besluit maatregelen kunststof drankflessen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
AMvB Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
AMvB Besluit milieueffectrapportage  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
AMvB Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-1996
AMvB Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2012
AMvB Besluit omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
AMvB Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
AMvB Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2020
AMvB Besluit risico's zware ongevallen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit toezichthouders NEa  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit tweede verlenging NSL  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies kalenderjaar 2017 en 2018 voor het systeem van verevening van kosten glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het kalenderjaar 2016 (uitvoering systeem van verevening kosten voor glastuinbouw)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, jaren 2013 en 2014  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2014
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, kalenderjaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, en van gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, voor 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Projectstimuleringsregeling Interreg V voor 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2011
Ministeriele-regeling Besluit verlenging NSL  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2014
AMvB Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2013
AMvB Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit wijziging huurprijzen woonwagens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1994
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Circulaire Circulaire Onderhoudsbaggerspecie  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire schadevergoedingen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-1997
AMvB Drinkwaterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Drinkwaterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Invoeringsbesluit Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2014
Ministeriele-regeling Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2012
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-1992
Ministeriele-regeling Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
AMvB POP-besluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
AMvB Productenbesluit asbest  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
Ministeriele-regeling Productenregeling asbest  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Projectstimuleringsregeling Interreg V  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
KB Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling CO2-heffing industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling Europese afvalstoffenlijst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling algemene regels milieu mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2017
Ministeriele-regeling Regeling basisnet  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling beheer autobanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2004
Ministeriele-regeling Regeling beheer batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling beheer verpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
Ministeriele-regeling Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling brandstoffen luchtverontreiniging  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling energie vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling formulier verslaglegging verpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2014
Ministeriele-regeling Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1992
Ministeriele-regeling Regeling geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling geluidemissie buitenmaterieel  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2006
Ministeriele-regeling Regeling geluidplafondkaart milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling geluidproduktie sportmotoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1996
Ministeriele-regeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor asbest  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling handel in emissierechten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling identificatie en registratie van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling inrichting landelijk gebied  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling intrekking Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2007
Ministeriele-regeling Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2008
Ministeriele-regeling Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2004
Ministeriele-regeling Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling inwerkingtreding richtlijnen gevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-1992
Ministeriele-regeling Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2014
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling monitoring kaderrichtlijn water  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling niet-reinigbaar straalgrit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling nucleaire drukapparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-1994
Ministeriele-regeling Regeling overige pyrotechnische artikelen  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2017
Ministeriele-regeling Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling risico’s zware ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafond StAB  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2021  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijk deels buiten toepassing verklaren Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en intrekken Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie i.v.m. bestrijding COVID-19 ter uitvoering verordening (EU) 2020/1043 (uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen) (PbEU 2020, L 231)  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2011
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp verwarmingstoestellen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling regels scheepsrecyclinginrichtingen (uitvoering Verordening (EU) nr. 1257/2013, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2011
Ministeriele-regeling Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Regeling verwijdering PCB’s  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2002
AMvB Registratiebesluit externe veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2015
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Reken- en meetvoorschrift geluid 2012  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen tweede fase  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Smogregeling 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2005
Ministeriele-regeling Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2008
Ministeriele-regeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2014
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2007
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2011
Ministeriele-regeling Subsidieregeling sanering verkeerslawaai  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Circulaire Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-1995
AMvB Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2018
AMvB Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling plantenresten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2021
AMvB Warenwetbesluit drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit drukverpakkingen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2014
Ministeriele-regeling Warenwetregeling drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijziging Besluit asbestwegen WMS  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2001
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz. (voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-1991
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder (aanpassingen aan doelmatigheidscriterium)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1993
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging procedure gentherapie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van schone tot matig verontreinigde onderhoudsspecie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
AMvB Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur krachtens enige artikelen van de Wet milieubeheer (efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (herziening beoordelingsrichtlijn BRL 6010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid buisleidingen enz. (nieuwe versie softwareprogramma en bijbehorende handleiding risicoberekening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (bepaalde mijnbouwwerken onder werking brengen van Besluit externe veiligheid inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (verkleinen afstanden LPG-tankstations)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 5 en 9)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (systematiek van erkenning, regels verstrekken bewijs vakbekwaamheid en bestuurlijke boetes)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling handel in emissierechten (vierde handelsperiode ETS en toegangsrestricties voor rekeninghouders buiten Nederland)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling uitvoeringsregeling Meststoffenwet (implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?