Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid; Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
31-12-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004, 747) ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiƫle informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 november 2016, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2013340;
Gelet op artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 december 2016, nr. W03.16.0370/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken van 20 december 2016, nr. 2029165;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag.]

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Het besluit is van toepassing op bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur