Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen); Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
1-11-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 1 december 1999 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 oktober 1999, no. 793681/99/6
Gelet op de artikelen 11, 12 en 27 van de vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (PbEG L 222), zoals gewijzigd door richtlijn nr. 99/60/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 (PbEG L 162), welke wijziging betrekking heeft op een herziening van de in ecu uitgedrukte bedragen;
Gelet op artikel 398 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord, advies van 5 november 1999, no. W03.99.0518/l;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 23 november 1999, nr. 805090/99/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Wijzigt boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 2

[Wijzigt boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 3

De bepalingen van dit besluit zijn voor het eerst van toepassing op de jaarrekening, het bestuursverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2000.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals