Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen); Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
1-11-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 7 februari 2004 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 december 2003, Directie Wetgeving, nr. 5258717/03/6;
Gelet op de artikelen 11, 12 en 27 van de vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (PbEG L 222), zoals gewijzigd door richtlijn nr. 2003/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 13 mei 2003, welke wijziging betrekking heeft op een herziening van de in euro uitgedrukte bedragen en zoals gewijzigd door richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 (PbEG L 178).
Gelet op artikel 398, vierde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord, advies van 8 januari 2004, no. W03.03 0520/I;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 28 januari 2004, nr. 5266040/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel 2

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel 3

De bepalingen van dit besluit zijn voor het eerst van toepassing op de jaarrekening, het bestuursverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2004.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner