Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Intrekkingsbesluit Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken
Type
AMvB
Wetsfamilie
Intrekkingsbesluit Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken; Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 9 november 2015 tot intrekking van het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (Stb. 2010, 215)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 oktober 2015, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 686831, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2015, nr. W03.15.0357/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 november 2015, nr. 696815, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (Stb. 2010, 215) wordt ingetrokken.

Artikel II

Op jaarverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat is aangevangen voor 1 januari 2015 blijft het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (Stb. 2010, 215) zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 november 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem