Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 2

Titel regeling
Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars; Burgerlijk Wetboek Boek 2
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 11 december 2014 tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 538985, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2014, nr. W03.14.0258/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. 586619, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396) wordt ingetrokken.

Artikel II

Op jaarverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat is aangevangen voor 1 januari 2014 blijft het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396) zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem