Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
28-9-2022
Downloads
2170
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Beleidsregel Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2002
Beleidsregel Belastingplicht van sportverenigingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-1983
Beleidsregel Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2022
Beleidsregel Besluit Hybridemismatches  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2021
AMvB Besluit beleggingsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit fiscale eenheid 2003  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2022
Beleidsregel Besluit noodmaatregelen coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
Beleidsregel Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2022
AMvB Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2022
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Country by country reporting; uitstel eerste notificatie  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2016
Beleidsregel Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1990
Beleidsregel Herziening besluit inzake overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie  
 
Versie geldend vanaf : 14-08-1995
Beleidsregel In andere landen geheven belastingen naar de winst  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-1991
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, belastingschadevergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2014
Beleidsregel Innovatieboxbesluit 2021  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2021
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2006
Beleidsregel Inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het verrekenprijsbesluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ2004/680M  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2005
Beleidsregel Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-1995
Beleidsregel Klein verzamelbesluit pensioenen  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Beleidsregel Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-1994
Beleidsregel Pensioenlichamen waarvan de bezittingen in enigszins belangrijke mate uit 29a-lichamen bestaan  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-1998
Beleidsregel Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-1995
Ministeriele-regeling Regeling functionele valuta  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Ruling, gemengde kosten wetgeving Oort en cost-plus ruling  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-1993
Beleidsregel Rulingbeleid ten aanzien van BV1/BV2 structuren  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2000
Beleidsregel Samenloop verval verliescompensatie op grond van art. 20a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en inhaalregeling van art. 35 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2002
Beleidsregel Sofina-arrestbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2020
Beleidsregel Toestemming statutenwijziging pensioen BV  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-1999
Beleidsregel Uitvoering van de voorrangsregeling voor de vennootschapsbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-1989
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2016
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen, intrekkingsbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2017
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2019
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, belastingplicht van verenigingen en stichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2005
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, coöperaties; diverse onderwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 17-01-2006
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)  
 
Versie geldend vanaf : 05-08-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2015
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2019
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2015
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, functionele valuta  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2021
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2016
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, innovatiebox  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2017
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2018
Beleidsregel Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2004
Beleidsregel Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2022
Beleidsregel Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Woonplaatsverklaring, dubbele woonplaats, Nederlandse BV in Verenigd Koninkrijk gevestigd  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-1989

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?