Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-6-2003
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 1 mei 2003 tot wijziging van het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 november 2002, nr. 5192820/02/6;
Gelet op artikel 238, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2003, nr. W03.02.0491/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 23 april 2003, nr. 5221423/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming.]

Artikel II

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Wet van 26 september 2002 houdende wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling (Stb. 2002, 515) in werking treedt.

  • 2. In afwijking van het eerste lid, doet de raad voor de kinderbescherming uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding in situaties als bedoeld in artikel 2a, derde lid, mededeling aan het advies- en meldpunt kindermishandeling dat werkzaam is in de provincie waarin de jeugdige duurzaam verblijft.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 mei 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner