Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen); Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
15-11-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 1 november 2006, houdende wijziging van het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties in verband met aanpassing van enkele bedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 september 2006, nr. 5441962/06/6;
Gelet op artikel 408, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2006, nr. W03.06.0403/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 24 oktober 2006, nr. 5447709/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties.]

Artikel II

Ten aanzien van de kostenopslag voor de invordering van uitkeringen tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding of tot voorziening in de kosten van levensonderhoud en studie, waartoe vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is overgegaan, blijft het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties van toepassing zoals dat luidde direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 november 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin