Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen); Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-4-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 21 februari 2004, houdende wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met wijziging gronden geslachtsnaamswijziging voor minderjarigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 januari 2004, nr. 5262049/03/6, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht,
Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2004, nr. W03.040012/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 februari 2004, nr. 5268906/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit geslachtsnaamswijziging.]

Artikel II

Ten aanzien van verzoeken die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds zijn ingediend, blijven de aanhef van het eerste lid en het vierde lid, onder c, van artikel 3 van het Besluit geslachtsnaamswijziging zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 2004

Beatrix

De

Minister

van Justitie,

J. P. H. Donner