Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer); Advocatenwet; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Scheepvaartverkeerswet; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen); Wet op de rechterlijke organisatie; Wet op de rechtsbijstand; Visserijwet 1963; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Geldend vanaf
1-9-2008
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 3 juli 2008 tot aanpassing van enige besluiten aan de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 oktober 2007, Directie Wetgeving nr. 5507535/07/6;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Advocatenwet, de artikelen 19j, tweede lid, en artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4, eerste lid, onderdeel e, derde, vierde, zesde en zevende lid, van de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen 817, 818, eerste lid, en 820, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 11 en 19 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 52, tweede lid, van de Visserijwet 1963 en de artikelen 52, 53, eerste lid, 54, tweede lid, 65, tweede lid, 70, vierde lid, 73, tweede lid, 79, derde lid, 83, dertiende lid, 84, derde en zesde lid, en 94 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2007, nr. W03.0362/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 27 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5551225/08/6;

Hebben goed gevonden en verstaan;

Artikel I

[Wijzigt het Besluit beroepsvereisten advocatuur.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit gegevens scheepvaart 2007.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit ex artikelen 818 en 820 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969.]

Artikel VI

[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit regels vergoeding advocaat voor rechtsbijstand ex artikel 817 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]

Artikel IX

[Wijzigt het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie.]

Artikel X

[Wijzigt het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964.]

Artikel XI

[Wijzigt het Tuchtrechtbesluit BIG.]

Artikel XII

Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals dit gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

Artikel XIII

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak