Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
Type
AMvB
Wetsfamilie
Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet veiligheidsregio’s; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen); Algemene wet bestuursrecht; Wetboek van Strafvordering; Advocatenwet; Vreemdelingenwet 2000
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 11 juli 2018, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen (Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 31 mei 2018, kenmerk 2281553, directie wetgeving en juridische zaken;
Gelet op de artikelen 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, 18, derde lid, 20d en 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 30c, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 8:36b, tweede lid, en 8:36d, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 126m, negende lid, 126ee, 226l en 410, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, 48ab, tweede lid, en 48ac, vierde lid, van de Advocatenwet, 21, zesde lid, en 34, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juni 2018, No. W16.18.0129/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 5 juli 2018, kenmerk 2304836, directie wetgeving en juridische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

[Wijzigt het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.]

Artikel II. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

[Wijzigt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.]

Artikel III. Besluit burgerlijke stand 1994

[Wijzigt het Besluit burgerlijke stand 1994.]

Artikel IV. Besluit digitale stukken Strafvordering

[Wijzigt het Besluit digitale stukken Strafvordering.]

Artikel V. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

[Wijzigt het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.]

Artikel VI. Besluit getuigenbescherming

[Wijzigt het Besluit getuigenbescherming.]

Artikel VII. Besluit gezagsregisters

[Wijzigt het Besluit gezagsregisters.]

Artikel VIII. Besluit orde van dienst gerechten

[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]

Artikel IX. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering

[Wijzigt het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.]

Artikel X. Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

[Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur.]

Artikel XI. Vreemdelingenbesluit 2000

[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel XII. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel IX.

  • 2. Indien artikel I, onderdelen B en D, van de Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk in werking treedt of is getreden, treedt artikel IX van dit besluit in werking.

Artikel XIII. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus