Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-7-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2015, nummer 626889, houdende wijziging van de Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel I

De in artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model.

Artikel II

Het besluit van 12 december 1969 (Stcrt. 1969, 246) wordt ingetrokken.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 mei 2015
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

(artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

De ondergetekende:

Naam: ...

Wonende te: ...

Zijnde de voogd over de minderjarige(n):

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

1...

...

...

...

2...

...

...

...

3...

...

...

...

4...

...

...

...

5...

...

...

...

6...

...

...

...

Verklaart, dat de goederen van – ieder van – die minderjarige(n) een waarde van € 11.250 niet te boven gaan.

Verklaart voorts dat de goederen van de twee of meer minderjarigen van dezelfde ouders tezamen een waarde van € 22.500 niet te boven gaan.

Opgemaakt te: ...

Datum: ...

Handtekening: ...