Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Regeling vertrouwensdiensten
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vertrouwensdiensten; Telecommunicatiewet; Dienstenwet; Instellingswet Autoriteit Consument en Markt; Wegenverkeerswet 1994; Kadasterwet; Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten); Registratiewet 1970; Besluit vertrouwensdiensten; Aanbestedingswet 2012; Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Algemene wet bestuursrecht; Handelsregisterwet 2007; Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Geldend vanaf
10-3-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2017, nr. WJZ/17028856, in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu, tot vaststelling van procedurele bepalingen inzake de aanvraag tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen, de aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd en inzake de vertrouwenslijst, tot intrekking van de Regeling elektronische handtekeningen en van de Regeling vertrouwenslijst en tot wijziging van een aantal regelingen als gevolg van de inwerkingtreding van de eidas-verordening (Regeling vertrouwensdiensten)

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2.5b, derde lid en 2.5c, zevende lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 14, vierde lid, van de Dienstenwet, artikel 6a, zevende lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikelen 22, eerste en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 11b, derde tot en met vijfde lid, van de Kadasterwet, artikel VII van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten), artikel 7a van de Registratiewet 1970 en artikel 3, vierde lid van het Besluit vertrouwensdiensten.

Besluit:

§ 1. Regels omtrent aanvragen

Artikel 1. Aanvraag certificerende instellingen gekwalificeerde middelen

 • 1. Een aanvraag voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 18.17a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, wordt schriftelijk ingediend bij:

  Ministerie van Economische Zaken

  Directie Regeldruk en ICT-beleid

  Postbus 20141

  2500 EK Den Haag.

 • 2. De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, om voor een aanwijzing in aanmerking te komen.

 • 3. De aanvrager verleent de minister alle medewerking bij de beoordeling of de aanvraag aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, voldoet door desgevraagd ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voor zover dat nodig is in verband met deze beoordeling.

Artikel 2. Aanvraag toekennen status gekwalificeerd

 • 1. Een verlener van vertrouwensdiensten dient een aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd als bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, schriftelijk, opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, in bij:

  Agentschap Telecom

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), wordt bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, in elk geval overgelegd:

  • a. een recent uittreksel, niet ouder dan een maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, uit het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • b. de statuten van de aanvrager;

  • c. de naam van een contactpersoon of meerdere contactpersonen, inclusief gegevens waaruit volgt dat deze persoon bevoegd is of personen bevoegd zijn om de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

  • d. een opsomming van de vertrouwensdiensten die door de aanvrager worden verricht;

  • e. een beëindigingsplan als bedoeld in artikel 24, onderdeel i, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235).

 • 3. In geval de bij de aanvraag te voegen gegevens in een andere dan de Nederlandse of de Engelse taal zijn gesteld, overlegt de verlener van vertrouwensdiensten tevens een Nederlandse of Engelse vertaling van die gegevens.

§ 2. Vertrouwenslijst

Artikel 3. Gegevens vertrouwenslijst

 • 1. De door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten te overleggen gegevens voor de vertrouwenslijst worden gesteld in de Nederlandse of in de Engelse taal.

 • 2. Op verzoek van Onze Minister worden de gegevens voor de vertrouwenslijst door de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten elektronisch verstrekt.

 • 3. In geval van een wijziging als bedoeld in artikel 2.5c, derde lid, van de Telecommunicatiewet vermeldt de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten de datum waarop de wijziging is ingegaan.

Artikel 4. Publicatie vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten

De Minister van Economische Zaken draagt er zorg voor dat de vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 2015/1505 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), waarmee de vertrouwenslijst wordt ondertekend of verzegeld, worden gepubliceerd in de Staatscourant.

§ 3. Intrekking en wijziging van andere ministeriële regelingen

Artikel 5. Intrekking Regeling elektronische handtekeningen

De Regeling elektronische handtekeningen wordt ingetrokken.

Artikel 6. Intrekking Regeling vertrouwenslijst

De Regeling vertrouwenslijst wordt ingetrokken.

Artikel 7. Wijziging Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem

[Wijzigt de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem.]

Artikel 8. Wijziging Regeling doorberekening kosten ACM

[Wijzigt de Regeling doorberekening kosten ACM.]

Artikel 9. Wijziging Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi

[Wijzigt de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi.]

Artikel 10. Wijziging Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.]

Artikel 11. Wijziging Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970.]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat artikel I, onderdeel F, en artikel VII van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (Stb. 2017, 13) in werking treden.

 • 2. Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vertrouwensdiensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2017
De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp