Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand; Besluit burgerlijke stand 1994; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1995
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand

De Staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op de artikelen 22, tweede lid, en 23, vierde lid, van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluit:

Artikel 1

De in artikelen 22, tweede lid, en 23, tweede en derde lid, van het Besluit burgerlijke stand 1994 bedoelde bescheiden worden op zodanige wijze stoffelijk vernietigd dat de daarin vervatte gegevens niet meer kunnen worden gereconstrueerd.

Artikel 2

Van een vernietiging als bedoeld in artikel 1 wordt een verklaring opgemaakt, die een specificatie inhoudt van de vernietigde bescheiden alsmede aangeeft op grond van welk artikel van het Besluit burgerlijke stand 1994, op welk tijdstip en op welke wijze de vernietiging is geschied. Deze verklaring wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand dan wel de beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats die de bescheiden onder zijn berusting had.

Artikel 3

Indien de wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 1994
De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto