Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
27-6-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 juni 2018 tot vaststelling van het CBS-formulier levenloos geboren kinderen

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 19i, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier bedoeld in artikel 19i, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld zoals voorzien in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

260271.png
260272.png