Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019; Jeugdwet; Besluit Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Ambtenarenwet; Arbeidstijdenwet; Wet basisregistratie personen; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wet op de jeugdzorg; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet Justitie-subsidies; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet politiegegevens; Politiewet 2012; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet studiefinanciering 2000; Tabaks- en rookwarenwet; Wet kinderopvang; Zorgverzekeringswet; Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Geldend vanaf
29-6-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 juni 2019, nr. 2625361, tot aanwijzing van het Keurmerkinstituut B.V. als certificerende instelling, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet (Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019–2024)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet en 3.1.1, derde lid, van het Besluit Jeugdwet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • certificaat of voorlopig certificaat: certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de Jeugdwet;

 • certificerende instelling: de certificerende instelling, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet;

 • KMI: het Keurmerkinstituut, bedoeld in artikel 2;

 • Minister: de Minister voor Rechtsbescherming.

Artikel 2

Het Keurmerkinstituut B.V., gevestigd te Zoetermeer, wordt aangewezen als certificerende instelling.

Artikel 3

Onverminderd artikel 3.1.5 van het Besluit Jeugdwet kan de aanwijzing in ieder geval worden ingetrokken, indien KMI niet voldoet aan de bij of krachtens de Jeugdwet gestelde voorschriften, of de voorwaarden, bedoeld in artikel 4.

Artikel 4

Aan de aanwijzing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. KMI past bij de besluitvorming inzake de afgifte van een certificaat of voorlopig certificaat het certificatieschema toe dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen;

 • b. KMI maakt voor de uitoefening van de taken als certificerende instelling uitsluitend gebruik van auditors die een verklaring omtrent het gedrag hebben verkregen als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

 • c. KMI maakt voor de uitoefening van de taken als certificerende instelling op geen enkel moment gebruik van auditors van wie de verklaring omtrent het gedrag langer dan vijf jaar geleden is afgegeven;

 • d. KMI houdt op diens website een lijst met namen bij van:

  • 1°. de instellingen die KMI op grond van de Jeugdwet heeft gecertificeerd;

  • 2°. de instellingen die bij KMI een aanvraag voor een certificaat of een voorlopig certificaat hebben ingediend;

 • e. KMI verstrekt jaarlijks aan de Minister inzicht in:

  • 1°. alle kosten en baten die voortvloeien uit de activiteiten van KMI als certificerende instelling;

  • 2°. de tarieven die KMI als certificerende instelling hanteert en de wijze waarop deze tarieven zich tot de door KMI gemaakte kosten verhouden;

 • f. KMI treft zodanige voorzieningen en handelt zodanig dat KMI alle informatie- en medewerkingsverplichtingen ten aanzien van de bevoegde toezichthouders en de Minister volledig en onbelemmerd kan nakomen.

Artikel 5

Indien KMI het voornemen heeft om zijn taken als certificerende instelling bij afloop van de aanwijzing of op een eerdere datum te beëindigen, informeert KMI de Minister zo spoedig mogelijk hierover en minimaal zes maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging.

Artikel 6

Het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 juni 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Bijlage

262725.png
262726.png
262727.png
262728.png
262729.png
262730.png
262731.png
262732.png
262733.png
262734.png
262735.png
262736.png
262737.png
262738.png
262739.png
262740.png
262741.png
262742.png
262743.png
262744.png
262745.png
262746.png
262747.png
262748.png
262749.png
262750.png
262751.png
262752.png
262753.png
262754.png
262755.png
262756.png
262757.png
262758.png
262759.png
262760.png
262761.png
262762.png
262763.png
262764.png
262765.png
262766.png
262767.png
262768.png
262769.png
262770.png