Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders; Besluit aanwijzing deskundigen transgenders; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Algemene wet bestuursrecht; Comptabiliteitswet 2001
Geldend vanaf
25-7-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014, nr. 535436 tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de aanwijzing van artsen en psychologen die deskundigheid hebben om de verklaring transgenders af te geven (Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit aanwijzing deskundigen transgenders, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
Gezien de instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur van het CIBG;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het CIBG worden mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de aanwijzing van artsen en psychologen die deskundigheid hebben om de verklaring transgenders, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit aanwijzing deskundigen transgenders, af te geven;

  • b. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, het instellen van beroep, het behandelen van verzoeken om een voorlopige voorziening en het instellen hiervan.

Artikel 2

  • 1. De directeur van het CIBG kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de hoofden van de afdelingen binnen het CIBG.

  • 2. Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  • 3. Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 3

Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven