Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing deskundigen transgenders; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-7-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 19 juni 2014, houdende aanwijzing van deskundigen als bedoeld in artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit aanwijzing deskundigen transgenders)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 april 2014, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 505131;
Gelet op artikel 28a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2014, nr. W03.14.0094/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2014, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 525110;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Als deskundigen bedoeld in artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangewezen de artsen en psychologen die verbonden zijn aan:

    • het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam,

    • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, en

    • het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden;

  • 2. Onze Minister kan tevens andere artsen en psychologen aanwijzen die deskundigheid hebben om de verklaring transgenders af te geven. De aanwijzing geldt voor een periode van vijf jaar en kan worden ingetrokken indien de arts of psycholoog niet langer de deskundigheid heeft om de verklaring transgenders af te geven.

Artikel 2

De Wet van 18 december 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Stb. 2014, 1) en dit besluit treden in werking met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing deskundigen transgenders.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven