Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
19-1-2005
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Justitie van 12 januari 2005, nr. 5328240/04/DJJ, houdende aanvaarding van de rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 254, tweede lid, en 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 254, tweede en derde lid, en 302, tweede en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

De Stichting Nidos, statutair gevestigd te Utrecht, wordt aanvaard als rechtspersoon, bedoeld in de artikelen 254, tweede lid, en 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

  • 1. De stichting Nidos voert haar taken uit met in achtneming van het kenbaar gemaakte regeringsbeleid met betrekking tot minderjarige vreemdelingen over wie zij de voogdij en gezinsvoogdij uitoefent.

  • 2. De Stichting Nidos voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de inrichting van de sturings- en subsidierelatie.

Artikel 3

Ter zake van de aanvaarding geldt als voorwaarde dat niet eerder dan na twee jaren en niet later dan na verloop van vijf jaren na 1 januari 2005 en in aansluiting bij het evaluatiemoment van de Wet op de jeugdzorg een evaluatie plaatsvindt, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn:

  • a. zijn er op grond van aantallen nog steeds voldoende gronden voor uitoefening van de voogdij, de voorlopige voogdij en de (voorlopige) ondertoezichtstelling door de Stichting Nidos, in plaats van door een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg?

  • b. is voldaan aan de in artikel 2 opgenomen voorwaarden, en

  • c. op welke wijze is voorzien in scheiding van voogdij en opvang?

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2005
De

Minister

van Justitie

a.i.

,

M.C.F. Verdonk