Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2016, Directie Wetgeving en Juridische Zaken nr. 2006929, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,1.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2016
De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur