Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 oktober 2015, nr. 696918, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,3.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2015
De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur