Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking van de Minister van Justitie van 7 november 2008, nr. 5572475/08/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2009 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2009 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,9.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2008
De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin