Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-10-1981
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1981

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen per 30 september 1980 ten minste één procent afwijkt van het indexcijfer der lonen per 30 september 1979;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1981 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 4.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981.

's-Gravenhage, 17 november 1980
De

Minister

voornoemd,

J. de Ruiter