Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1994
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1994

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1993 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1992;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1994 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994.

's-Gravenhage, 5 november 1993
De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto